Hôm nay ngày 10/12/2019, 9:14:00 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Công đoàn
-
+

<p style="text-align: center;"><span class="font-16"><strong>CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span class="font-16"><strong>CỦA CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HẬU GIANG</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span class="font-16"><strong><em>(Quy định tại Điều 25 - Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013)</em></strong></span></p> <p> <a name="dieu_25"></a></p> <p style="text-align: justify;"><span class="font-12 font-16"><strong>Điều 25. Công đoàn ngành địa phương</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span class="font-12 font-16">1. Công đoàn ngành địa phương do Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố quyết định thành lập hoặc giải thể và trực tiếp chỉ đạo; chịu sự chỉ đạo phối hợp của Công đoàn ngành Trung ương</span></p> <p style="text-align: justify;"><span class="font-12 font-16">2. Đối tượng tập hợp của Công đoàn ngành địa phương là đoàn viên và người lao động trong Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc ngành trên địa bàn tỉnh, thành phố.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span class="font-12 font-16">3. Công đoàn ngành địa phương quyết định thành lập hoặc giải thể các Công đoàn cơ sở thuộc ngành, theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span class="font-12 font-16"><strong>4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn ngành địa phương:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span class="font-12 font-16">a. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Công đoàn. Tổ chức triển khai các chủ trương, Nghị quyết của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp mình. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span class="font-12 font-16">b. Tham gia với Cơ quan quản lý cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội của ngành địa phương, các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của người lao động thuộc phạm vi quản lý, chỉ đạo của ngành.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span class="font-12 font-16">c. Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách ngành, nghề, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong ngành; hỗ trợ Công đoàn cơ sở thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, tổ chức và Lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật; đại diện cho Công đoàn cơ sở hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào các vụ án về lao động và Công đoàn khi được Công đoàn cơ sở hoặc người lao động ủy quyền. Đại diện cho người lao động của ngành thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span class="font-12 font-16">d. Phát triển đoàn viên và Công đoàn cơ sở trong các thành phần kinh tế thuộc ngành, thực hiện công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, xây dựng Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn vững mạnh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span class="font-12 font-16">đ. Quản lý tài chính, tài sản của Công đoàn theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span class="font-12 font-16"><strong>* LIÊN HỆ</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span class="font-12 font-16">Điện thoại: 02933.870.020</span></p> <p style="text-align: justify;"><span class="font-12 font-16">Email: <a href="mailto:congdoan@haugiang.edu.vn">congdoan@haugiang.edu.vn</a></span></p> <p><span class="fontsize Xanhlo"><strong>4. Danh sách Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra</strong></span></p> <table border="0" style="text-align: center;"> <thead> <tr><th>TT</th><th>Họ và tên</th><th>Chức vụ</th><th>Email</th><th>Điện thoại</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-label="TT">1</td> <td data-label="Họ và tên">Ông Võ Quốc Thoại</td> <td data-label="Chức vụ">UVTV - Chủ tịch</td> <td data-label="Email"><span>thoaivq@haugiang.edu.vn</span></td> <td data-label="Điện thoại"> </td> </tr> <tr> <td data-label="TT">2</td> <td data-label="Họ và tên">Bà Trịnh Thị Ngọc Lệ</td> <td data-label="Chức vụ">UVTV - Phó Chủ tịch - Chủ nhiệm UBKT</td> <td data-label="Email"><span><span>lettn</span></span><span>@haugiang.edu.vn</span></td> <td data-label="Điện thoại"> </td> </tr> <tr> <td data-label="TT">3</td> <td data-label="Họ và tên">Ông Kiều Ngọc Nam</td> <td data-label="Chức vụ">UVTV </td> <td data-label="Email">namkn@haugiang.edu.vn</td> <td data-label="Điện thoại"> </td> </tr> <tr> <td data-label="TT">4</td> <td data-label="Họ và tên">Ông Lê Chí Đức</td> <td data-label="Chức vụ"><span>UV. BCH</span></td> <td data-label="Email"> <span>duclc@haugiang.edu.vn</span></td> <td data-label="Điện thoại"> </td> </tr> <tr> <td data-label="TT">5</td> <td data-label="Họ và tên">Ông Phạm Ngọc Thuần</td> <td data-label="Chức vụ"><span>UV. BCH</span></td> <td data-label="Email"> <span>thuanpn@haugiang.edu.vn</span></td> <td data-label="Điện thoại"> </td> </tr> <tr> <td data-label="TT">6</td> <td data-label="Họ và tên">Ông Nguyễn Phước Trung</td> <td data-label="Chức vụ"><span>UV. BCH</span></td> <td data-label="Email"><span>trungnp@haugiang.edu.vn</span> </td> <td data-label="Điện thoại"> </td> </tr> <tr> <td data-label="TT">7</td> <td data-label="Họ và tên">Ông Nguyễn Trí Hiếu</td> <td data-label="Chức vụ">UV. BCH</td> <td data-label="Email"><span>hieunt@haugiang.edu.vn</span> </td> <td data-label="Điện thoại"> </td> </tr> <tr> <td data-label="TT">8</td> <td data-label="Họ và tên">Ông Nguyễn Hữu Lợi</td> <td data-label="Chức vụ">UV. BCH</td> <td data-label="Email"><span>loinh@haugiang.edu.vn</span> </td> <td data-label="Điện thoại"> </td> </tr> <tr> <td data-label="TT">9</td> <td data-label="Họ và tên">Bà Huỳnh Hình Bích Ngọc</td> <td data-label="Chức vụ">UV. BCH</td> <td data-label="Email"><span>ngochhb@haugiang.edu.vn</span> </td> <td data-label="Điện thoại"> </td> </tr> <tr> <td data-label="TT">10</td> <td data-label="Họ và tên">Ông Nguyễn Minh Sơn</td> <td data-label="Chức vụ">UV. BCH</td> <td data-label="Email"><span>sonnm@haugiang.edu.vn</span> </td> <td data-label="Điện thoại"> </td> </tr> <tr> <td data-label="TT">11</td> <td data-label="Họ và tên">Ông Nguyễn Thành Thật</td> <td data-label="Chức vụ">UV. BCH</td> <td data-label="Email"><span>thatn@haugiang.edu.vn</span></td> <td data-label="Điện thoại"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td data-label="TT"> 12</td> <td data-label="Họ và tên">Ông Nguyễn Quốc Nam </td> <td data-label="Chức vụ">UV.UBKT</td> <td data-label="Email">namnq@haugiang.edu.vn</td> <td data-label="Điện thoại"> </td> </tr> <tr> <td data-label="TT">13</td> <td data-label="Họ và tên">Ông Lê Xuân Lộc</td> <td data-label="Chức vụ"><span>UV.UBKT</span></td> <td data-label="Email"> <span>loclx@haugiang.edu.vn</span></td> <td data-label="Điện thoại"> </td> </tr> <tr> <td data-label="TT"> </td> <td data-label="Họ và tên"> </td> <td data-label="Chức vụ"> </td> <td data-label="Email"> </td> <td data-label="Điện thoại"> </td> </tr> <tr> <td data-label="TT"> </td> <td data-label="Họ và tên"> </td> <td data-label="Chức vụ"> </td> <td data-label="Email"> </td> <td data-label="Điện thoại"> </td> </tr> <tr> <td data-label="TT"> </td> <td data-label="Họ và tên"> </td> <td data-label="Chức vụ"> </td> <td data-label="Email"> </td> <td data-label="Điện thoại"> </td> </tr> <tr> <td data-label="TT"> </td> <td data-label="Họ và tên"> </td> <td data-label="Chức vụ"> </td> <td data-label="Email"> </td> <td data-label="Điện thoại"> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span class="font-16"> </span></p> <table border="0" style="color: #0033ff; font-size: 16px; text-align: center; background-color: #f5f5f5;"> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table border="0" style="color: #0033ff; font-size: 16px; text-align: center; background-color: #f5f5f5;"> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p>

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter