Hôm nay ngày 25/08/2019, 1:19:21 AM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN CỦA TRUNG TÂM GDTX CHÂU THÀNH A

Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang
-
+

HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH(13/04/2016 22:04:31 GMT+7)
Những năm 1989-1991 trong 13 nước xã hội chủ nghĩa có 09 nước Đảng cộng sản, công nhân cầm quyền mất vai trò lãnh đạo, chế độ xã hội củ nghĩa sụp đổ, chúng ta đã vược qua. Nguyên nhân đầu tiên và bài học thắng lợi là đoàn kết toàn đảng, toàn dân.

Đảng ta vốn có truyền thống đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Từ những năm bị khủng bố trắng 1930-1931, Đảng đã đứng dậy vững vàng. Trong điều kiện “ngàn cân treo sợi tóc” những năm 1945-1946, Đảng tự tuyên bố giải tán và trở thành “Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác” để tập hợp sức mạnh toàn dân tộc và thực hiện “dễ bất biến ứng vạn biến” để giữ được nền độc lập non trẻ trước âm mưu xâm lược của đế quốc. trong những năm chiến tranh kẻ thù muốn biến nước ta trở lại “thời kỳ đồ đá”, nhưng dân tộc ta đã đứng vững và chiến thắng. Những năm 1989-1991 trong 13 nước xã hội chủ nghĩa có 09 nước Đảng cộng sản, công nhân cầm quyền mất vai trò lãnh đạo, chế độ xã hội củ nghĩa sụp đổ, chúng ta đã vược qua. Nguyên nhân đầu tiên và bài học thắng lợi là đoàn kết toàn đảng, toàn dân.

 

Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay, chúng ta cũng đang đứng trước những thử thách vô cùng to lớn. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay đã trở thành “vấn đề cấp bách”, cần được giải quyết. lợi ích nhóm đang tác động lớn đến iệc thực hiện chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước và đang là nguy cơ của sự chia rẽ, thiếu thống nhất trong nội bộ. Yêu cầu bảo vệ nền độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc ngày càng hệ trọng. Đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch đang trở thành quan trọng và cấp thiết hơn.

 

Tăng cường đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cần tập trung vào những nội dung, công việc sau:

-Một là, nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng, xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới, chủ trương, giải pháp phù hợp cho từng giai đoạn phát triển.

Đảng ta là đảng cầm quyền. Năng lực cầm quyền của Đảng là sự tổng hòa trình độ, khả năng, bản lĩnh chính trị để giải quyết yêu càu, nhiệm vụ lãnh đạo toàn dân thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Vì vậy, Đảng phải nâng cao trí tuệ, nắm chắc yêu cầu thực tiễn để đưa nước nhà trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại.

Trong hoạch định đường lối cần tránh bảo thủ, trì trệ, đồng thời củng phải tránh hấp tấp, vội vàng, làm tốt công tác dự báo, chú ý những vấn đề phát sinh để kịp thời nghiên cứu, tổng kết bổ sung… phát triển chủ trương của Đảng. Việc xây dựng, hoàn thiện đường lối đổi mới phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh “đảng phải có chủ nghĩa làm cốt”. Đảng phải kiên định nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó làm kim chỉ nam cho hành động, làm cơ sở cho việc xây dựng và phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đoàn kết dân tộc.

-Hai là, quan tâm đến công việc xây dựng đảng, coi việc xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt ở cơ sở.

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, sự suy yếu, thoái hóa, biến chất của một tổ chức đảng, nó làm cho vai trò cầm quyền của Đảng bị suy giảm, có thể dẫn đến bất ổn định về chính trị-xã hội là một nguy cơ lớn. Chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là điều kiện cần thiết và là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định chính trị-xã hội, phát triển kinh tế-văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tính chất then chốt của nhiệm vụ xây dựng đảng thể hiện trong các điểm sau:

+Nâng cao hiệu quả nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, thu hút tiềm năng trí tuệ của quần chúng. Khi thực hiện cần quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh.

+Cần coi trọng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong điều kiện kinh tế thị trường hội nhấp kinh tế quốc tế hiện nay, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ đức và tài, đầy tinh thần trách nhiệm trước Đảng, giám nghĩ, giám làm…không chỉ là quan tâm, phát huy con người trong Đảng, mà còn phát huy sức mạnh toàn dân tộc, vấn đề có ý nghĩa sống còn cả sự nghiệp cách mạng.

+Kiên quyết đấu tranh, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãm phí, quan liêu và các tiêu cực khác ở trong Đảng. Do vậy, toàn đảng và mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ đảng viên cần có nhận thức đúng đắn tư tưởng Hồ Chí Minh để khắc phục tình trạng trên, xây dựng Đảng ta thật sự ”là đạo đức, là văn minh”

Ba là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

-Phương thức lãnh đạo của đảng có vai trò quan trọng để đưa đường lối, chủ trưởng của đảng vào cuộc sống.

-Đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng trước hết và đặt trọng tâm vào Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội. Đảng tiếp thu ý kiến của các tổ chức, đoàn thể để bổ sung, phát triển, điều chỉnh đường lối, chủ trương.

Bốn là, giải quyết tốt mối quan hệ với dân.

-Giải quyết mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân hiện nay là cấp thiết, là bài học lớn rút ra mấy chục năm nay từ khi đổi mới. Sự phản úng, đôi khi gay gắt của Nhân dân một vài nơi đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên; ở các: ”điểm nóng” liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề nhà, đất, quyền làm chủ…liên tiếp xuất hiện ở nhiều nơi đã phản ánh sự không bình thường trong mối quan hệ này.

-Trong thời gian qua Đảng và Nhà nước có nhiều Nghị quyết, Chỉ thị…để giải quyết mối quan hệ này nhưng nhìn chung hiệu quả còn thấp. Đây là trách nhiệm của toàn đảng, của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên trước hết là cấp ủy đảng.

-Để giải quyết tốt mối quan hệ giữa Đảng với dân là tất cả chủ trương, quyết định phải lấy lợi ích của đa số Nhân dân làm mục đích; các chính sách được ban hành phải có mục tiêu vì dân; cán bộ, đảng viên, công chức phải là công bộc của dân, “vì Nhân dân phục vụ”; các biện pháp thực hiện phải dưa vào sức dân và mang lợi ích cho dân…Mọi hoạt động của Đảng, chính quyền, đoàn thể phải thật sự lấy dân làm gốc.

Đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” hiện nay không chỉ là trách nhiệm của toàn Đảng, trước hết là cấp ủy các cấp, từ Trung ương đến cơ sở; không phái của mỗi cán bộ, đảng viên mà còn là yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và là sự mong đợi của mọi tầng lớp Nhân dân./-

 

                                                                     Người viết

                                                                  Thầy Lê Văn Thanh

                                               Giám đốc Trung tâm GDTX Châu Thành A

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter